ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wpism@umk.pl

O Wydziale

Historia naszego Wydziału sięga roku 1998. Wtedy to w ramach Wydziału Humanistycznego powstał Zakład Teorii Polityki, a rok później studia rozpoczęli pierwsi studenci politologii. W 2001 roku powołano Katedrę Politologii składającą się już z 3 zakładów: Teorii Polityki, Kultury Politycznej oraz Historii Myśli Politycznej. Trzy lata później, w październiku 2004 roku, otrzymała ona pozytywną ocenę komisji akredytacyjnej potwierdzającą wysoki poziom kształcenia, a 1 marca 2005 roku została przekształcona w Instytut Politologii.

Nowy Wydział powstał w wyniku połączenia wspomnianego Instytutu Politologii oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych funkcjonującego w ramach Wydziału Nauk Historycznych. Jego historia przedstawia się następująco. W pierwszej kolejności powstał Zakład Stosunków Międzynarodowych (1 maja 1999 roku). Był on jednostką w ramach struktury Instytutu Historii i Archiwistyki. Kierownikiem zakładu został prof. dr hab. Sławomir Kalembka. Zadaniem Zakładu było prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów Polski ze wschodnimi sąsiadami oraz krajami Europy Zachodniej. Kolejnym krokiem było utworzenie 1 kwietnia 2000 roku Katedry Stosunków Międzynarodowych – jako samodzielnej jednostki organizacyjnej. Przejęła ona w całości zadania dydaktyczne i naukowe Zakładu. Dnia 1 maja 2000 roku Kierownikiem Katedry został dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK. Dynamiczny rozwój jednostki i zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników samodzielnych doprowadziło do przekształcenia jej w Instytut Stosunków Międzynarodowych. Miało to miejsce dnia 1 marca 2005 roku.

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych utworzony został na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 22 z dnia 31 marca 2009 r. i rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2009 roku. Pierwszym Dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Roman Bäcker. Sprawował tę funkcję w latach 2009-2016. Funkcje prodziekanów w tym samym czasie pełnili dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK (Prodziekan ds. Studenckich), prof. dr hab. Marek Jeziński (Prodziekan ds. Kształcenia), dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (Prodziekan ds. Nauki – od 1 grudnia 2010 r.).

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce, a od grudnia 2010 roku poszerzył swoje uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. W 2013 roku otrzymał prestiżową kategorię A przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za ocenę działalności i potencjału naukowego.

Dziekan WPiSM, pracownicy naukowi, pracownicy adminitracji i studenci