Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych

Zadaniem pracowników katedry jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie historii i teorii stosunków międzynarodowych XX i XXI wieku. Rozumiane są one jako złożone warunki wspólnej egzystencji państw. Ich postrzeganie wykracza więc poza tradycyjną perspektywę dyplomatyczną i obejmuje kształtowanie relacji międzypaństwowych na wszystkich istotnych płaszczyznach. Chodzi przy tym nie tylko o działania bilateralne lub multilateralne, lecz także o czynniki społeczne wpływające na historię stosunków. Dynamiczne procesy europejskiej historii społecznej odgrywają tu kluczową rolę. Uwzględniane jest zarówno powstawanie i kształtowanie się nowoczesnych narodów, jak również konstytuowanie się współczesnych państw narodowych i historia ich konfliktów.

Główny punkt ciężkości badań katedry stanowi historia stosunków polsko-niemieckich. Jest ona badana także z punktu widzenia oddziaływania na współczesne relacje między Polską a Niemcami. Katedra rozumie swoją rolę jako łącznika między oboma krajami i chce przyczyniać się do ustanawiania normalnych dobrosąsiedzkich stosunków.