Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce

Studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce

Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
Telefon kontaktowy (56) 611-21-26

Rekrutacja na bezpłatne, stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce odbywa się w drodze konkursu. Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja ds. Rekrutacji na Studia Doktoranckie z Zakresu Nauki o Polityce. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę cztery elementy. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania:

L.p. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna ilość punktów
1. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na temat planowanego projektu badawczego 50
2. Posiadane publikacje naukowe Zgodnie z aktualnymi kryteriami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Znajomość języków obcych 10
4. Wynik studiów 10

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu prezentację projektu badawczego (stanowiącego podstawę pracy doktorskiej) przez kandydata, a w szczególności uzasadnienie pomysłu na badanie i jego naukową realizację.

Publikacje naukowe (maksymalnie 3) będą oceniane wg aktualnych kryteriów punktowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykorzystywanych na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Za udokumentowaną właściwym certyfikatem znajomość języka obcego kandydat może uzyskać 10 punktów za każdy certyfikat.

Ostateczny wynik studiów przeliczany jest na punkty według następujących zasad: za wynik od 3,49 – 0 punktów, za wynik od 3,50 do 3,83 – 3 punkty, za wynik od 3,84 do 4,16 – 5 punktów, za wynik od 4,17 do 4,50 – 8 punktów, za wynik powyżej 4,50 – 10 punktów.

Wniosek o przyjęcie na studia wraz projektem badawczym stanowiącym podstawę rozmowy kwalifikacyjnej oraz pozostałymi załącznikami należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK najpóźniej do dnia 7.09.2018 r.