Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wpism@umk.pl

Studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce

Studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce

Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
Telefon kontaktowy (56) 611-21-26

W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę cztery elementy. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

L.p. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna ilość punktów
1. Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 50
2. Dodatkowe kwalifikacje kandydata 20
3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20
4. Ostateczny wynik studiów 10
Ogółem 100

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

Za dodatkowe kwalifikacje kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów, w tym za: ukończony drugi kierunek studiów – 10 punktów, udokumentowaną certyfikatem znajomość języka obcego – 5 punktów, zagraniczne staże studenckie – do 5 punktów.

Za osiągnięcia naukowe kandydat uzyskać może maksymalnie 20 punktów, w tym za: recenzowany artykuł naukowy 3-6 punktów, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej 2-3 punkty; za udział w pracach badawczych 2-4 punkty.

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK z 2007 r. (z późn. zm.) i przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik od 3,49 – 0 punktów, za wynik od 3,50 do 3,83 – 3 punkty, za wynik od 3,84 do 4,16 – 5 punktów, za wynik od 4,17 do 4,50 – 8 punktów, za wynik powyżej 4,50 – 10 punktów.

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE
Planowany termin rejestracji od 3.07.2017 r. do 31.08. 2017 r., godz. 13.00
Termin składania dokumentów do 15.09. 2017 r., godz. 15.00
Miejsce składania dokumentów WPiSM UMK dziekanat p. 128,
ul. Batorego 39L, Toruń
Termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 19.09.2017 r., godz. 8.00
Termin ogłoszenia listy kandydatów rekomendowanych JM Rektorowi UMK 29.09.2017 r.
Limit przyjęć

4