Bezpieczeństwo Wewnętrzne

I stopnia stacjonarne
I stopnia niestacjonarne

Nowy kierunek na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, przygotowujący kadry dla instytucji administracji rządowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem państwa i obywateli oraz zarządzaniem kryzysowym, a także dla instytucji pozarządowych działających w obszarze bezpieczeństwa socjalnego i ekologicznego, ochrony praw człowieka czy zapobiegania przestępczości;

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną min. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób mienia, obiektów i obszarów, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

Ciekawy program studiów obejmuje takie przedmioty jak system polityczny RP, najnowsza historia Polski, socjologia ogólna, podstawy psychologii, współczesne stosunki międzynarodowe współpraca z mediami i podstawy komunikacji społecznej, integracja europejska, główne konflikty współczesnego świata;

Kierunek umożliwia osobom już zatrudnionym w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

 

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej teoretycznie oraz wyszkolonej w dziedzinie  bezpieczeństwa i porządku publicznego kadry administracji publicznej.

W ramach tego kierunku student nabywa niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa  (dzięki takim przedmiotom jak: podstawy  nauki o państwie i prawie, system polityczny RP, najnowsza historia Polski, socjologia ogólna, podstawy psychologii, współczesne stosunki międzynarodowe). Uzyskuje również wiedzę specjalistyczną (np. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych), którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń, a także którą powinna posiadać kadra organizacji pozarządowych zajmujących się np. sprawami bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest ponadto odpowiedzią na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w służbach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zwłaszcza wobec pojawiających się zagrożeń nowego typu (cyberterroryzm, bioterroryzm itd.).


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NA UMK?

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada bogaty dorobek naukowy w zakresie nauk politycznych, nauk o państwie, nauk społecznych, prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, niezbędny  do realizowania fundamentalnych treści wynikających ze standardów nauczania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne;

Kadrę zatrudnioną na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych dopełnia wykwalifikowana kadra naukowa z innych wydziałów UMK ( m.in. Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), a także specjaliści z różnych dziedzin bezpieczeństwa pracujący zarówno w innych uczelniach, jak i w administracji publicznej;

Ciekawy program studiów oprócz przedmiotów wymaganych zgodnie ze standardami nauczania obejmuje takie przedmioty jak np. współpraca z mediami i podstawy komunikacji społecznej, integracja europejska, główne konflikty współczesnego świata.CO PO STUDIACH?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do podjęcia pracy w organach administracji publicznej różnego szczebla. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnienia w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (jak np. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna) oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego);

Kierunek ten przygotowuje również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochroną praw człowieka;

W ramach studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne swoje kwalifikacje zawodowe mogą podnosić osoby już zatrudnione w służbach i organach publicznych, zarówno rządowych jak i samorządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 Plik PDF  18,5 KB
 Na stronie od  18.06.2010